Previous: testaNext: testaceus


testābĭlis, e, adj. [testor], that has a right to give testimony, Gell. 6, 7, 2.