Previous: ἀδικητικόςNext: ἀδικία


ἀδικ-ήω, v. ἀδικέω.