Previous: ἀναστάτωσιςNext: ἀνασταυρόω


ἀνασταυρ-ίζω, impale, Ctes.Fr.29.59 (Pass.).