Previous: melathronNext: melaina


melathroô, connect or fasten by beams, LXX 3 Ki.7.42(5) (Pass.).