Previous: pantokratoriaNext: pantoleteira


panto-kratôr [kra^], oros, ho, almighty, of Hermes, Epigr.Gr.815 (Cret.); Kurios LXX 2 Ki.5.10, al.; theos Aristeas 125; ho p. alone, the Almighty, Apoc.1.8.