Previous: sainourisNext: sainô


sain-ouros, on, (oura) wagging the tail, as a dog, Phot., Eust.1821.51.