Previous: sainidôrosNext: sainouros


sain-ouris, idos, fem. of sq., Hsch.