Previous: ἀφιστάνωNext: ἀφιστορέω


ἀφίστημι:

A. causal in pres. and impf., in fut. ἀποστήσω, and aor. I ἀπέστησα, as also in aor. I Med. (v. infr.):—
put away, remove, keep out of the way, τὸ ἀσθενέστατον τοῦ στρατεύματος X.HG7.5.23; ἄχος A.Ch.416 (lyr.); of diseases, Dsc.2.96, Gal.13.846; τὰ συγκείμενα ἀ. ἀπ' ἀλλήλων Pl.Plt.282b; ἀ. τῆς ἐλάας τὸν φλοιόν Thphr.CP3.3.2; ἀ. τινὰ λόγου hinder from .., E.IT912; ἀ. τὰς τῶν πολεμίων ἐπιβουλάς frustrate them, Th.1.93; ἀ. τὸν ἄρχοντα depose him, X.HG7.1.45:—
aor. Med., Ἀργείων δόρυ πυλῶν ἀπεστήσασθε remoued it from your own gates, E.ph.1087:—
in Hdt.9.23 ἀποστήσαντες, = ἀποστάντες, having retired.

2. cause to revolt, of allies, Id.8.19, Ar.Eq.238, Th.1.81; τινὰ ἀπό τινος Hdt.1.76,154, etc.; τινά τινος And.3.22.

3. in geom. constructions, cut off, Procl.Hyp. 6.7.

II. weigh out, X.Smp.2.20; ἀποστησάτωσαν τὰ χρυσία IG7.303.19 (Oropus); pay, δραχμὰς ή ἀργυρίου UPZ93.2 (ii B.C.): also in aor. I Med., μὴ ..ἀποστήσωνται Ἀχαιοὶ χρεῖος lest they weigh out (i. e. pay in full) the debt, Il.13.745, cf. IG12.91.20, al.:—
in strict sense of Med., ἀποστήσασθαι τὸν χαλκόν to have the brass weighed out to one, D.49.52.—
Hom. has it trans. only in l.c.

III. Med., give a final decision (or break up, dismiss the assembly), ῥήτρα ap.Plu. Lyc.6.

B. intr., in Pass., as also in aor. 2 ἀπέστην, imper. ἀπόστηθι Ar. Th.627, ἀπόστα Men.375: pf. ἀφέστηκα in pres. sense, sync. in pl. ἀφέστᾰμεν, -στᾰτε, -στᾶσι, as in inf. ἀφεστάναι, part. ἀφεστώς, -ῶσα, -ός or -ώς: plpf. ἀφεστήκειν, Att. -κη Pl.Tht.208e: fut. Med. ἀποστήσομαι E.Hec.1054, Th.5.64, etc. (while aor. I Med. is causal (v. supr.)): for fut. ἀφεστήξω v. h. v.:—
stand away or aloof from, keep far from, ὅσσον δὲ τροχοῦ ἵππος ἀφίσταται Il.23.517; οὐ μέν κ' ἄλλη γ' ὧδε γυνὴ ..ἀνδρὸς ἀφεσταίη Od.23.101; ἀποστᾶσ' ἐκποδών E.Hel.1023; ἐς ἄλλο σχῆμ' ἀ. βίου Id.Med.1039; ἀποσταθῶμεν πράγματος τελουμένου A.Ch.872; ὡς γραφεὺς (or βραβεὺς) ἀποσταθείς E.Hec.807; μακρὰν τόποις καὶ χρόνοις ἀ. D.S.13.22: hence in various relations, ἀφεστάναι φρενῶν lose one's wits, S.Ph.865; φύσεος Ar.V.1457 (lyr.); οὐδενὸς ἀποστήσονται ὅσα ἂν δίκαια λέγητε depart from, object to right proposals, Th.4.118; ἀ. φόνου E.Or.1544; ἀ. ἀρχῆς to be deposed from office, Pl.Lg.928d; simply, resign, SIG527.105 (Crete, iii B. C.); ἀ. τῶν πραγμάτων, τῆς πολιτείας, etc., withdraw from business, politics, have done with it, D.10.1, 18.308, etc.; ἔργων ἢ πόνων ἢ κινδύνων shun them, Isoc.4.83, cf.X.HG7.5.19, etc.; ὧν εἷλεν ἀποστάς giving up all claim to what he had won (at law), D.21.181; τῶν αὑτῆς Id.19.147, cf. 35.4; ἀφίστασθαι τῶν τοῦ ἀδελφοῦ ib.44; οὐδενὸς τῶν ἀνηκόντων τῇ πόλει Inscr.Magn.53.65; τὴν πολιτείαν ..τὴν ἀφεστηκυῖαν τοῦ μέσου πλεῖον further removed from .., Arist.Pol. 1296b8; ἀποστὰς τῶν πατρῴων Luc.DMort.12.3; ἀ. ἐκ Σικελίας withdraw from the island, give up the expedition, Th.7.28; retire, ἐς Ἰθώμην Id.1.101: rarely c.acc., avoid, shrink from, τὸν ἥλιον X.Cyn. 3.3; τὸν πόλεμον Id.An.2.5.7; τινάς E.Fr.1006; πυγμήν Philostr. Gym.20 (prob. cj.).

2. in Prose, ἀ. ἀπό τινος revolt from .., Hdt. 1.95,130, etc.; τινός Id.2.113; οὐκ ἀποστήσομαι ἀπὸ τοῦ δήμου Ἀθηναίων IG12.39.21; but Ἀθηναίων τοῦ πλήθους ib.10.22; also ἀ. εἴς or πρός τινας, Hdt.2.30,162, cf. X.An.1.6.7; ἐς δημοκρατίαν ἀ. Th.8.90: abs., revolt, Hdt.1.102, etc.; ὑπό τινος at his instigation, Th.8.35 (ἀπό codd.).

3. ἀ. τινί make way for another, give way to him, E. Hec.1054, D.8.37.

4. c. gen., shrink from, τῶν κινδύνων Isoc.9.29: also c. inf., shrink from doing, ἀπέστην τοῦτ' ἐρωτῆσαι σαφῶς E. Hel.536.

5. abs., stand aloof, recoil from fear, horror, etc., τίπτε καταπτώσσοντες ἀφέστατε; Il.4.340; πολλὸν ἀφεσταότες 17.375; παλίνορσος ἀπέστη 3.33, Pi.O.1.52, P.4.145; ἐγὼ οὐδέν τι μᾶλλον ἀ. Pl.Tht.169b, cf. D.19.45, etc.; desist, μὴ νῦν -ώμεθα Pl.Lg.960e; δοῦλος ἀφεστώς a runaway, Lys.23.7.

6. Medic., ἀφίσταται, = ἀπόστασις γίγνεται, εἰς ἄρθρα Hp.Aph.4.74; ἀ. ὀστέον exfoliates, ib. 6.45; also ἀ. ἀπὸ τῶν ὀστῶν Pl.Ti.84a; τὸ δέρμα ἀ. X.Eq.1.5; also, project, stand out, ὦτα ἀφεστηκότα PLond.3.1209.12 (i B. C.).

b. to be separated by the formation of an abscess, Gal.11.116, al. (also in Act., τὸ πύον ἀφίστησι 7.715).