Previous: προσφερήςNext: προσφεύγω


προσφέρω (once ποσφέρω, q.v.), Dor. ποτιφέρω Prov. ap. Plu.2.239a: fut. προσοίσω E.Andr.257: Ion. aor. προσένεικα Hdt.3.87: Ion. aor. Pass. προσηνείχθην Id.9.71:—
bring to or upon, apply to, π. πύργοισι κλιμάκων προσαμβάσεις E.Ph.488; πῦρ σοι Id.Andr.257; μηχανὰς [τοῖσι τείχεσι] Hdt.6.18, cf. Th.2.58 (and so metaph., Hdt.6.125 (unless in signf. A. 1.2); π. νόμον, ψήφισμα πρὸς τὴν συγγραφήν bring to bear against .., D.35.39); τὴν χεῖρα πρὸς τοὺς μυκτῆρας Hdt.3.87; but χέρα τινὶ προσενεγκεῖν lay hands upon .., Pi.P.9.36; π. τὰς χεῖρας αὐτοῖς, in hostile sense, Plb.3.79.4, cf. PCair.Zen.18.8 (iii B.C.), PPetr.2p.10 (iii B.C.) (but also in a friendly relation, X.Mem.2.6.31 sq., and in supplication to the gods, hold out one's hands to, UPZ106.12,107.14 (ii B.C.)); ἀνάγκην or ἀναγκαίην τισὶ π. Hdt.7.136, 172, cf. A.Ch.76 (lyr.); βίην τισί Hdt.3.19; τινὶ βάσανον Pl.Phlb.23a; so of surgical or medical treatment, Hp.Ulc.24; πταρμὸν [τῇ λυγγί] Pl. Smp.189a (Pass.). cf. 187e; τὰς τομὰς καὶ τὰς καύσεις τινί D.C.55.17; κλύδωνα σαυτῷ αὐθαίρετον bring upon thyself, Trag.Adesp.568: without dat., apply, employ, use, καινὰ σοφά E.Med.298, Ar.Th.1130 (cf. infr. 3); ἴαμα Th.2.51; τεχνήματα A.Fr.322; πάσας μηχανάς E.IT 112; πάντας ἐλέγχους Ar.Lys.484; π. τόλμαν bring it to bear, Pi.N. 10.30; also π. πόλεμον Hdt.7.9.γ́ (v.l.); ἔρωτα Pl.Smp.187e.

2. add, μηδὲ π. μέθυ S.OC481 (or in signf. A. 1.3a); εἰ κακὸν προσοίσομεν νέον παλαιῷ E.Med.78 (or perh., bear in addition); π. τι πρός τι Hdt. 6.125 (or in signf. A. 1.1).

3. present, offer, ἄεθλον, of a triumphal ode, Pi.O.9.108; λουτρὰ πατρί S.El.434; [τόξα] Id.Ph.775; τὴν δᾷδά τινι Ar.Pl.1052; τὴν χεῖρά τινι ἄκραν Id.Lys.436; δῶρα Th.2.97 (Pass.); οὐθὲν κολοβὸν προσφέρομεν πρὸς τοὺς θεούς Arist.Fr.101; οἶνον μὴ π. Schwyzer 696 (Chios); σφάγια καὶ θυσίας LXX Am.5.25, al., cf. Ep.Hebr.11.4; τὸ δῶρόν σου Ev.Matt.5.24, etc.

b. esp. of food, drink, or medicine, θαλλὸν χιμαίραις S.Fr.502; π. τὰ ῥυφήματα καὶ τὰ πόματα Hp.Acut.26, cf. Pl.Phdr.270b, Pl.Com.55, Alex.189, etc.; π. τὸ φάρμακον τῇ κεφαλῇ Pl.Chrm.157c; ἑαυτῷ π φάρμακον administer poison to oneself, POxy.472.6 (ii A.D.); set food before one, X.Mem.3.11.13 and 14, Pl.Lg.792a: c. inf., π. τινὶ ἐμπιεῖν καὶ φαγεῖν X.Cyr.7.1.1; also διψῶντι γάρ τοι πάντα προσφέρων σοφὰ οὐκ ἂν πλέον τέρψειας ἢ' μπιεῖν διδούς S.Fr.763; χυμὸς ἐπιτήδειος προσφέρειν Hp.VM24; ὁ προσφέρων Id.Epid.1.23:—
Pass., τὰ προσφερόμενα ibid., X.Cyn.6.2; ἡ προσφερομένη τροφή Pl.Sph.230c.

4. address proposals, an offer, etc., π. λόγον τινί Hdt.3.134, 5.30, cf. 40; περὶ σπονδῶν Th.3.109; ὅτι .. D.48.6; λόγους π. τισί Th.3.4; λόγους π. περὶ ξυμβάσεως τοῖς στρατηγοῖς Id.2.70, cf. Hdt.8.52; λόγους τισὶ ξυναποστῆναι Th.1.57.

5. convey property by deed of gift or by bequest, Arch.Pap. 4.130 (ii A.D.):—
Pass., PAmh.2.71.6 (ii A.D.).

II. contribute, pay, ἑκατὸν τάλαντα π. Hdt.3.91, cf. Th.1.138; π. μετοίκιον pay an alientax, X.Vect.2.1, cf. OGI13.20 (Samos, iv B.C., Med.), PGiss.50.12 (iii A.D.); bring in, yield, X.Vect.4.15, D.27.9.

III. intr., resemble, c. acc. of respect in which, π. νόον ἀθανάτοις Pi.N.6.4; θηρὸς χρωτὶ νόον προσφέρων Id.Fr.43; π. τρόπους παιδί Trag.Adesp.453; cf. infr. B. 1.5.

IV. bear in addition, v. supr. A. 1.2.

B. Pass., with fut. προσοίσομαι Th.6.44, D.48.22: aor. προσηνεγκάμην, = προσηνέχθην, D.S.16.8:—
to be borne towards, and of ships, put in, εἰς λιμένα X.Cyr.5.4.6: hence,

2. attack. assault, πρός τινας Hdt.5.34, 111, 112, 7.209, X.HG4.3.20, etc.; τινι Hdt.5.109, Th.4.126, etc.; κατὰ τὸ ἰσχυρότατον προσηνείχθησαν attacked where the enemy was strongest, Hdt.9.71, cf. 5.101, Th.7.44, Pl.R.422b; προσφέρεσθαι ἄποροι difficult to engage, Hdt.9.49, cf. Pl.Ly.223b.

3. without any sense of hostility, go to or towards, approach, ἐκ τοῦ Ἰκαρίου πελάγεος προσφερόμενοι sailing, Hdt.6.96; π. τοῖσι Κορινθίοισι Id.8.94; τῷ σκοπέλῳ, τῇ Τρῳάδι, Luc.JTr.15, DMort.19.2; πόλεμος ἀπὸ Πελοποννήσου -φερόμενος Plu.Per.8; τὰ -όμενα πρήγματα matters that were brought to him, Hdt.2.173.

4. deal with, behave oneself in a certain way towards a person, ἀπὸ τοῦ ἴσου ὑμῖν π. Th.1.140; τοῖς κρείσσοσι καλῶς Id.5.111, cf. X.Cyr.7.2.16; τισὶν οὐ μετρίως D. 9.24, cf. PTeb.750.2 (ii B.C.), Sammelb.5675.6 (ii B.C.); φιλανθρώπως [τῇ Ποτειδαία] D.S.16.8, cf. SIG807.13 (Magn. Mae.); ὀρθότατα ἵπποις π. X.Eq.1.1; also τίνα τρόπον προσφέρῃ πρὸς τὰ παιδικά Pl.Ly. 205b, cf. Phdr.252d; ἄριστα π. πρὸς τοὺς ἀμφισβητοῦντας D.48.22; also of circumstances, ταῖς ξυμφοραῖς εὐξυνετώτερον meet them with intelligence, Th.4.18; πρὸς τὰ πράγματα ἄριστα π. Id.6.44; πρὸς τὰς τύχας Pl.R.604d; πρὸς λόγον answer it, X.Cyr.4.5.44: abs., χρησμῳδέων π. Hdt.7.6; ὀλιγώρως π. Lys.9.17.

5. προσφέρεσθαί τινι come near, be like, ὁ χαρακτὴρ τοῦ προσώπου προσφέρεσθαι ἐδόκεε ἐς ἑωυτόν Hdt.1.116; cf. supr. A. 111, and v. προσφερής.

II. to be added, Longin.Proll.Heph.p.89C.

C. Med., with fut. -οίσομαι Phld.Sign.8: 3sg.aor. 1 subj. -ενέγκηται Epicur.Ep.3p.64U.:—
προσφέρεσθαί τι take, of food or drink, assimilate, π. σῖτον, ποτόν. X.Cyr.4.2.41, cf. Aeschin.1.145, Thphr. HP8.4.5, Epicur. l.c., Plu.Dem.30, Cic.3, etc.

2. exhibit, ὑμῖν φιλοτιμίαν Epist.Phil. ap. D.18.167, cf. Epicur.Ep.1p.14U., Inscr.Prien.42.14, 108.221 (ii B.C.), etc.; also π. ἑαυτόν ib.111.294 (i B.C.).

3. like the Act., apply, κἂν ὁτιοῦν δουλείας Pl.R.563d; πᾶσαν σπουδὴν καὶ μηχανήν Plb.1.18.11, cf. Supp.Epigr.2.663.5 (Prusa, ii B.C.), PTeb.27.14, al. (ii B.C.).

4. contribute, πλεῖστα πρός τι Athenio 1.2 (s. v. l.); bring with one as dowry, εἱματισμὸν καὶ κόσμον PEleph.1.4(iv B.C.), cf. PGiss.2.12 (ii B.C.), etc.; cf.supr.A.11.

5. declare, μὴ εἰδέναι γράμματα PHamb.39.63 (ii A.D.), cf. POxy.237 vii 26 (ii A.D.), etc.

6. = προσορίζω, add land by deed of conveyance, κυρία ἔσται -ομένη πρὸς πόλιν ἣν ἂν βούληται OGI225.10 (Didyma, iii B.C.), cf. 221.44 (Ilium, iii B.C.), al.

7. convey property, π. ἐν προσφορᾷ [μέρος οἰκίας] PRyl. 155.7 (ii A.D.), etc.