Previous: συντηρητικόςNext: συντίκτω


συντίθημι, used by Hom. only in Med., v. infr.:—
Pass. (v. infr.), but σύγκειμαι is more freq. as Pass.:—
place or put together, τὴν οὐρὴν καὶ τὸν σπλῆνα ..συνθεὶς ὁμοῦ Hdt.2.47, cf. 4.67; ὅπλα ἐν τῷ ναῷ X.HG2.3.20; ἅπαντα εἰς ἕν E.IT1016; ἐν ὀλίγῳ πάντα Id.Supp.1126 (lyr.); ὁ πρῶτος συνθεὶς εἰς ταὐτὸν τὰ δύο ταῦτα βιβλίδια Gal.15.109; σ. ἱμάτια, opp. ἀνασείειν, fold them together, X. Oec.10.11; σ. σκέλη, opp. ἐκτείνειν, Id.Cyn.5.10; opp. διαιρεῖσθαι, Pl.Sph.252b; σ. ἄρθρα στόματος close the lips, E.Cyc.625; εἰς τὸ οὖλον (αυλον cod.) σ. τὴν κόμην, = calamistrat, Gloss.:—
Pass., τὸ συντίθεσθαι καθ' ὁντινοῦν τρόπον ῥῖγος οὐκ ἀγαθόν ἐστι any sort of combination of shivering (with other symptoms), Gal.16.746.

2. technical uses,

a. Math., add together, of numbers, Hdt.3.95 (Pass.); τό τε ἀρχαῖον καὶ τὸ ἔργον principal and interest, D.27.17, cf. 29.30: Geom., of lines and figures, Archim.Spir.Praef., Papp.70.4.

b. Math. also, of the transformation of a ratio componendo, Arist. EN1131b8 (Pass.), Euc.5.18,24 (Pass.).

c. Logic, combine the terms of a proposition, Arist.Metaph.1012a4, 1024b19 (Pass.); also, use the fallacy of composition (cf. σύνθεσις 1.2e), Id.Rh.1401a24.

d. Rhet., accumulate, joined with ἐποικοδομεῖν (to form a climax), ib. 1365a16.

e. σ. λόγον make up an account, PHib.1.48.15 (iii B.C.).

II. put together constructively, so as to make a whole, πεντηκοντέρους καὶ τριήρεας (as a bridge) Hdt.7.36; λίθους, of builders, Th.4.4, IG42(1).103.59 (Epid., iv B.C.); πλίνθους, ξύλα, X.Mem.3.1.7, etc.; τὰ ὄστρακα IG42(1).121.82 (Epid., iv B.C.); τὰ κομισθέντα Sor. 2.64; ἐκ τούτων τὰ μέγιστα ..συνθεὶς τοῦτον ..τὸν λόγον ποιήσομαι Hippias Eleus 6 D.; συλλαβάς Pl.Cra.424e.

2. construct, frame, τὸ θνητὸν γένος Pl.Ti.69d; ὁ συνθείς the creator, ib.33d:—
Pass., to be constructed, of the material universe, opp. διαλύεσθαι, Arist.Cael. 304b30.

b. σ. τι ἀπό τινος compose or make one thing of or from another, Hdt.4.23; τὸ ἐκ τῶν νεῶν καὶ τοῦ πεζοῦ πλῆθος συντιθέμενον Id.7.184; ἐξ ὧν [συλλαβῶν] τὰ ὀνόματα συντίθενται Pl.Cra.425a, cf. 434a; συνθεὶς πρᾶγμα πράξει δι' ὀνόματος καὶ ῥήματος Id.Sph.262e; εἴδωλον οὐρανοῦ ξυνθεῖσ' ἄπο (Reiske for ὕπο) E.Hel.34: metaph., συντιθεὶς γέλων πολύν S.Aj.303; δυοῖν ἅμιλλαν ξ. strive for two things at once, E.El.95.

3. construct or frame a story, συνθέντες λόγον Id.Ba.297, cf. Ar.Ra.1052 (anap.), Pl.Phdr.260b; οἱ τὰς τέχνας τῶν λόγων συντιθέντες Arist.Rh.1354a12; narrate in writing, τὰ Ἑλληνικά Th.1.97, cf. 21; compose, σ. μύθους, ποίησιν, μελῳδίαν, ὄρχησιν, Pl.R.377d, Phdr.278c, Lg.812d,816c; αἴνιγμα Id.Ap.27a; ὁ τὴν ἐνθάδε συνθεὶς ἀνατομήν Gal.15.147:—
Pass., pf. συντέθειται ib.797; περὶ ὀλίγας οἰκίας αἱ ..τραγῳδίαι συντίθενται Arist.Po.1453a19.

4. Math., of the synthesis of a geometrical problem, opp. ἀναλύω, Id.SE175a28, Papp.648.13; συντεθήσεται τὸ πρόβλημα οὕτως the synthesis of the problem will proceed thus, Archim.Sph.Cyl.2.1, cf. Apollon. Perg.Con.1 Praef., 2.44, al.

5. frame, devise, contrive, ὁ συνθεὶς τάδε the framer of this plot, S.OT401, cf. Th.8.68; ἐξ ἐπιβουλῆς σ. ταῦτα Antipho 5.25; σ. λόγους ψευδεῖς Id.6.9; ψευδεῖς αἰτίας D.25.28; τὴν κατηγορίαν And.1.6, etc.; rarely in good sense, εὖ πρᾶγμα συντεθὲν ὄψεσθε D.18.144.

6. put together, take in, comprehend, παιδὸς μόρον A.Supp.65 (lyr.); ὄμνυ ..θεῶν συντιθεὶς ἅπαν γένος E.Med.747; πάσας συντιθεὶς ψέγει γυναῖκας Id.Fr.657, cf. Hec. 1184: ἐν βραχεῖ ξυνθεὶς λέγω putting things shortly together, speaking briefly, S.El.673.

III. commit to a person's care, deliver to him for his own use or that of others, PMich.Zen.2.3,14 (iii B.C.), PCair.Zen.4.23, 6.11,64, 299.9, al. (iii B.C.); γνώριζε οὐχ ὑπάρχον παρ' ἡμῖν ἀργύριον τοσοῦτο ὥστε ἱκανὸν συνθεῖναι Πυρρίχῳ PMich.Zen.28.18, cf. 32.7, PSI4.392.7, 5.524.3, 6.613.8, 7.862.1, PLille 15.3 (all iii B.C.); τινὶ ὀστᾶ, ἐπιστολάς, πλῆθος χρυσίου, etc., Plb.5.10.4, 8.17.4, 15.25.16, cf. 27.7.1, 28.22.3, IG12(5).590.12 (Ceos, ii B.C.), 11(4).1056.4 (Delos, ii B.C., cf. Jahresh.24.171), OGI345.11 (Delph., i B.C.).

2. αὐτοὶ δ' ἔνοχοι εἴημεν τῷ ὅρκῳ ὁπηνίκ' ἂν εὖ συνθῶμεν perh. as soon as we have duly delivered (or executed) this declaration, BGU1738.32 (i B.C.); συνθεὶς τούτους μου τοὺς λιβέλλους ἐπιδίδωμι τῇ σῇ λαμπρότητι PLond.3.1000.7 (vi A.D.).

IV. collect, conclude, infer, Plb. 28.17.14, Arr.Ind.34.

B. Med. συντίθεμαι, used by Hom. only in aor. 2 and in signf. 1:

I. put together for oneself, i.e. observe, give heed to, σύνθετο θυμῷ βουλήν Il.7.44; φρεσὶ σύνθετο θέσπιν ἀοιδήν Od.1.328; ἐμεῖο δὲ σύνθεο μῦθον 17.153; συνθέμενος ῥῆμα Pi.P.4.277; and, simply, perceive, hear, κλαιούσης ὄπα σύνθετο Od.20.92: in Hom. mostly abs., σὺ δὲ σύνθεο do thou take heed, Il.1.76, Od.15.318, etc.; σὺ δὲ σύνθεο θυμῷ ib.27.

2. set in order organize, δύναμιν X.HG4.8.20; τὰ τῆς πόλεως ib.6.1.17.

II. agree on, conclude (cf. συνθήκη), ἄνδρεσσι κακοῖς συνθέμενοι φιλίην Thgn.306; συντίθεσθαι συμμαχίην, ὁμαιχμίην τισί, Hdt.2.181, 8.140.á; τὰς ξυνθήκας ἂς ξυνέθεντο IG12.117.4, cf. 116.27, al.; εἰρήνην Isoc. 15.109; σ. ναῦλον agree upon the fare, X. An.5.1.12; ταῦτα συνθέμενοι having agreed on these points, Th.3.114, cf. Ar.Lys.178, Plu.Alc.31; ξυνέθεσθε κοινῇ τάδε E.Ba.807, cf. 808; so τάπερ τῷ Δαρείῳ συνεθήκατο with D., Hdt.3.157; σ. Ἴωσι ξεινίην Id.1.27; μισθόν τινι Pl.Grg.520c; σ. τι πρός τινα Hdt.7.145, etc.:—
Pass., τοῦ συντεθέντος χρόνου agreed upon, Pl.Phdr.254d.

2. c. inf., covenant, agree to do, συνέθευ παρέχειν φωνάν Pi.P.11.41 (dub. l.); σ. ἀλλήλοις μήτ' ἀδικεῖν μήτ' ἀδικεῖσθαι Pl.R.359a, cf. And. 4.18, Arist.Pol.1257a35: c. inf. fut., ξυνέθεντο ἥξειν Th.6.65; σ. τινί folld. by inf. fut., συνθέμενοι ἡμῖν ..ἀντιώσεσθαι Hdt.9.7.β́, cf. And.1.42: an inf. must be supplied in the phrases, κατὰ (i.e. καθ' ἃ) συνεθήκαντο, καθ' ὅτι ἂν συνθῶνται, etc., Hdt.3.86, Foed. ap. Th.5.18: also σ. ὡς .. Hdt.6.84; ὡς δεῖ ἕκαστα γίγνεσθαι X.HG5.4.2.

3. abs., make a covenant, ἔβαν συνθέμενος Pi.N.4.75 (constr. uncertain in Alc.Supp.5.11): c. dat., Hdt.6.115, X.An.1.9.7, POxy.1668.12 (iii A.D.); αὐτὸς σαυτῷ συνέθου Pl.Cra.435a; συνθέσθαι πρός τινα come to terms with him, Decr. ap. D.18.187, POxy.908.18 (ii/iii A.D.); περί τινος πρὸς ἀλλήλους D.S.1.98; also, bet, wager, Thphr. HP9.17.2, Men.Epit.288; πρός τινας Plu.Alc.8.

4. vote with, support, τούτοις Lys.Fr.68, cf. Call.Epigr.1.14, D.H.Isoc.18, Paus. 4.15.2; τοῖς ἀπὸ Ἡροφίλου Sor.2.53; assent to, πᾶσι τοῖς προκειμένοις PFay.34.20 (ii A.D.); ἵνα μὴ δόξω συνθέσθαι τῇ τοῦ πραγματικοῦ ἀγνοίᾳ POxy.78.23 (iii A.D.).

5. conclude, infer (cf. A. IV), Stoic.2.63, Phld.Sign.2, al.:—
Pass., τὰ ὕστερον -τεθησόμενα ib.28.